Ett företags tillgångsomsättning beräknas som dess omsättning delat med netto-operativtillgångarna. Enklare sagt säger detta nyckeltal hur mycket omsättning en enhet netto-operativtillgång genererar. För att beräkna netto-operativtillgångar från ett bokslut måste det omformuleras.

Vinstmarginalen är driftsintäkten delat med omsättningen och berättar vilken andel av omsättningen som finner sin väg till driftsintäkten (och inte “läcker ut” i form av kostnader).

Råd för företagsledningar

Tillgångsomsättningen multiplicerat med vinstmarginalen resulterar i avkastningen på netto-operativtillgångarna. Att hålla båda dessa nyckeltal under strikt kontroll är något som varje investeringschef borde ägna energi åt. Investeringsbeslut bör fattas med ett öga på dess påverkan på tillgångsomsättningen: kommer de nyförvärvada tillgångarna relativt att avkasta mer (i form av omsättning) än vad de befintliga redan gör? Om detta är fallet, kommer investeringen att kräva underhåll i form av kostnader, som kommer att sänka vinstmarginalen?

Några avslutande ord

Den uppmärksamma läsaren frågar sig kanske varför det finns företag, ja rentav hela branscher som uppvisar bättre avkastning än andra, och varför inte alla investererare lägger sina pengar på dessa. Förklaringen ligger i sambandet mellan risk och avkastning: ju högre avkastning, desto högre risk anses företaget ha, vilket kan locka olika investerare att satsa på aktier, men inte alla.

illdy