När ett företag köper upp ett annat kommer det oftast att bildas en så kallad Goodwill i moderbolaget efter förvärvet. Nedan beskrivs hur Goodwill mäts och hur det dyker upp i moderbolagets balansräkning efter företagsförvärv.

Steg 1: Nyvärdera dotterbolagets alla tillgångar till marknadspriser

Dotterbolaget kommer innan det blir uppköpt oftast ha en hel del tillgångar, vars värde i balansräkningen avviker från deras marknadsvärde. Ett eget märkesnamn får till exempel inte uppvisas i balansräkningen förrän företaget blir uppköpt, då det kommer att finnas i moderbolagets balansräkning. I detta första steg måste dotterbolaget försöka göra en så trovärdig värdering som möjligt. Detta kan vara svårt då det för många tillgångar inte finns något jämförbart marknadspris. Efter nyvärdering av dotterbolagets alla tillgångar kommer dessa i normalfall ligga högre än vad de gjorde innan.

Steg 2: Subtrahera dotterbolagets främmande kapital från de nyvärderade tillgångarna

Detta steg genomförs eftersom moderbolagets köpeskilling avser de nyvärderade nettotillgångarna, det vill säga tillgångar minus skulder.

Steg 3: Skillnaden mellan förvärvspriset och de nyvärderade nettotillgångarna Goodwill

Denna Goodwill amorterades enligt IFRS förut systematiskt, men är numera enbart utsatt för en avskrivning om den anses ha förlorat i värde. IFRS erbjuder mer information om Goodwill här.

illdy