Det är vanligt att företag använder sig av en revisor när det kommer till att granska företagets ekonomi. En revisor är en person som får i uppgift av ett företag att bland annat sköta deras bokföring. Föreningar och myndigheter använder sig ofta också av revisorer på samma sätt som ett företag gör. I sitt arbete som revisor måste personen beakta god revisorssed. På senare år har det blivit populärt att driva revisionsbyråer då studier visat att personer inom detta yrke är väldigt nöjda. I sin tur har detta gjort att allt fler vill arbeta med yrket.

Starta en egen revisionsbyrå

Många tror att revisorer har långa utbildningar bakom sig men så är inte alltid fallet. Dock bör en revisor ha ett sinne för ekonomi och tidigare ha arbetat med någon form av ekonomi. Detta betyder att en revisor inte behöver ha en speciell utbildning för att få utföra yrket. Detta innebär att vem som helst som känner att de har tillräckliga kunskaper kan grunda en revisionsbyrå.

Yrket handlar till stor del om att göra sina kunder nöjda. Varje nöjd kund är en vinst i sig för företaget då denna kund troligtvis kommer att återvända med fler uppdrag. Det är en bransch med hög konkurrens och det finns många revisionsbyråer ute på marknaden. Således gör detta att det är viktigt att noggrant välja ut var man placerar sitt kontor. En rekommendation är att starta sin revisionsbyrå i Stockholm där företagets kundbas kan bli väldigt stor. En del upplever dock att det är komplicerat att hitta kontorslokaler i Stockholm men så är inte fallet. Det finns de hemsidor och företag som syftar till att hjälpa företag att hitta bra och anpassade lokaler för verksamheten. Som nystartat företag har man kanske inte budget att äga en egen lokal i centrala Stockholm men då kan dessa bolag hjälpa en att hitta kontorslokaler som man kan hyra in sitt företag på. Detta kommer innebära en lägre månadsavgift, i from av hyra, för den nystartade revisionsbyrån.

Marknaden är relativt bred då det är vanligt med revisorer i aktiebolag och grundregeln är att ett aktiebolag ska använda sig av en revisor. Dock är det inte ett måste att alla aktiebolag använder sig av det. Ett fåtal bolag kan välja att inte använda sig av revisorer. Det vanliga är dock att de väljer att använda sig av en. De bolag som kan välja att inte använda sig av revisorer är mindre, nystartade bolag.

Revisorns uppgift

Som revisor ska man granska företagets, föreningens eller myndighetens räkenskaper. Revisorn ska även granska så att styrelsen och den verkställande direktören har skött företaget på rätt sätt. Revisorn skriver sedan en revisionsberättelse varje år. Skulle revisorn upptäcka någon form av brottslig verksamhet är han eller hon skyldig att anmäla detta.

Dock är det viktigt att notera att det inte är revisorn som sköter företagets räkenskaper utan det är företaget själv. Revisorns syfte är endast att granska dessa.

illdy