På aktiemarknaden handlas aktier, det vill säga förvärv som genomförs med förhoppningen att dessa investeringar ska öka i marknadspris. Denna artikel argumenterar att en akties pris inte alls behöver vara detsamma som dess värde, och att det är just detta faktum som bäddar för lägen där investerare kan köpa aktier som är undervärderade och sedan – när deras marknadspris återspeglar eller är högre än deras värde – sälja dem med en god avkastning på investeringen.

En akties pris är inte samma sak som dess värde

För att ge en bild av ovan nämnda påstående kan man föreställa sig en så kallad perfekt marknad, där priset på aktier alltid är detsamma som deras värden. Antagandet om en perfekt marknad är en av den neoklassiska finansteorins grundpelare och implicerar att risken en köpare ingår när han/hon köper en aktie alltid kommer att kompenseras av den förväntade avkastningen. Har företagets verksamhet, från vilket aktier uppköps, en inneboende hög risk, kommer dessa aktiers avkastning i genomsnitt alltid att kompensera investeraren i form av en högre avkastning. Denna person kommer därför att tilldela samtliga investeringsresurser i den portfölj av aktier där de förväntade förlusterna som mest uppvägs av de bästa avkastningarna. Den som har koll på teorin vet att denna portfölj är hela aktiemarknadens förvärvbara aktier, den så kallade marknadsportföljen.

Vore aktiemarknaden i detta avseende perfekt, skulle alla investerare köpa samma marknadsportfölj och blint tro att den alltid är den bästa investeringen man kan göra. Problematiskt blir detta antagande när man belyser det faktum att finansbubblor alltid har – och förmodligen alltid kommer – att existera. Denna diskrepans mellan (neoklassisk) finansteori och praktik tas upp i ämnesområdet behavio(u)ral finance. För den som är intresserad av att fördjupa sig inom detta erbjuder behaviouralfinance.net en del intressant material att ta en titt på.

Läsaren uppmanas att bli medveten om att aktier kan vara felvärderade på marknaden. I detta fall är priset på aktier inte lika med deras värde. Aktier kan vara “heta” eller ointressanta för den bredare investerarkretsen, allt efter hypen eller stämningsläget på marknaden.

Vad bäddar för en god investering?

Företagets fundamentala värde ger en god indikation på ett lönande aktieköp, även om det praktiskt taget är omöjligt att bestämma exakt. En klipsk investerare gör därför bäst att handla i aktier som har en säkerhetsmarginal gentemot dess marknadspris. Antagandet är att aktiepriset på sikt kommer att närma sig sitt fundamentala värde, så investeraren gör bäst i att efter aktieförvärvet kontrollera om det fundamentala värdet har förändrats. Det finns en mängd metoder för att på ett ungefär bestämma ett företags fundamentalvärde. Generella förutsättningar är hursomhelst en god förståelse för risk, avkastning och inte minst för bokföring, då en uppmärksam investerare bör kunna upptäcka eventuella bokföringsmanipulationer som kan leda till ett högre (och oberättigat) fundamentalvärde.

illdy